نحوه ایجاد متغیر تصمیم چند بعدی در پلتفرم ++C با رابط Concert Technology

در این پست قصد داریم نحوه ایجاد یک دسته متغیر تصمیم سه بعدی را بررسی نماییم. در زبان OPL یک متغیر سه بعدی باینری به صورت زیر تعریف می‌شود:

i in 1..sizeSet1;
j in 1..sizeSet2;
k in 1..sizeSet3;
dvar Boolean x[i][j][k];

در زبان ++C از عبارت <>IloArray می‌توان جهت ایجاد لیستی از متغیرها (یک بردار متغیر تصمیم) و بدین ترتیب ماتریس‌های متغیر چند بعدی بهره گرفت. به عنوان مثال یک دسته متغیر تصمیم سه بعدی به صورت رویه‌ای که در ادامه آمده است، تعریف می‌شود. ابتدا لیست‌های مورد نظر تعریف می‌شود.

typedef IloArray<IloNumArray> FloatMatrix;
typedef IloArray<FloatMatrix> Float3Matrix;

در ادامه جهت تعریف این متغیر تصمیم، سه حلقه تو در تو بکار گرفته می‌شود:

NumVar3Matrix x(env, sizeSet1);
 /* initialize this matrix */
 for(i=0; i< sizeSet1; i++) {
  x[i] = NumVarMatrix(env, sizeSet2);
  for(j=0; j< sizeSet2; j++) {
   x[i][j] = IloNumVarArray(env, sizeSet3);
   for(k=0; k< sizeSet3; k++) {
    x[i][j][k] = IloNumVar(env, 0.0, 1.0, ILOINT);
   }
   }
  }
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments